Thắm Thiết Thay Tình Yêu Đấng Christ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Thắm Thiết Thay Tình Yêu Của Christ
Thắm thiết thay tình yêu, tình yêu lớn lao của Christ
Thắm thiết thay tình yêu, phong phú bao la trác tuyệt
Sâu, sâu như bể lớn, rộng trùng dương kém xa
Cao, cao như bầu trời xanh biếc ái đức siêu việt.


Tài Liệu Tham Khảo