Thưa Jesus Vài Câu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: A Little Talk to Jesus
  • Tựa đề: Thưa Jêsus Vài Câu
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Thưa Jêsus Vài Câu
Thưa Jêsus vài câu ắt muôn muôn sự được thỏa bấy
Thưa Jêsus vài câu ắt muôn muôn sự được thỏa thay
Ôi, tôi vui tạ ơn Chúa
Trong muôn muôn sự muôn thuở
Hễ thưa Jêsus ít câu muôn muôn sự được thỏa rày.

Tài Liệu Tham Khảo