Thà Có Jesus Thì Hơn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I'd Rather Have Jesus
  • Lời: Rhea F. Miller
  • Nhạc: George Beverly Shea
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Thà Có Jesus Thì Hơn
1. Thật hơn kim ngân châu báu là Chúa Jêsus.
Làm con yêu thương Chúa quí gấp mấy kho tàng.
Thà có Jêsus hơn hết lầu các vinh quang.
Thà do Jêsus dắt bằng tay lũng đinh Ngài.
Điệp Khúc:
Hơn tước vị vua chúa toàn vinh hiển thế gian,
Mà xích tội khiên vẫn còn mang.
Thà luôn luôn bên Jêsus nào có chi hơn,
Hằng muốn ở trên thiên đàng.
2. Gần bên Jêsus hơn hết người thế đổi thay.
Thà luôn luôn trung tín với chứng cớ của Ngài.
Thà có Jêsus hơn hết lời thế gian khen.
Thà luôn luôn trung tín vì danh thánh của Ngài.
3. Ngài xinh tươi, thơm như đóa huệ trũng Sa-rôn.
Tàng ong kia chưa chắc sánh với đức êm dịu Ngài.
Lòng tôi trông mong khao khát cần đến Jêsus.
Thà xin Jêsus đến Ngài giải cứu linh hồn.

Tài Liệu Tham Khảo