Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Fishers of Men
  • Tựa đề: Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân
  • Lời: Harry D. Clarke, 1927
  • Nhạc: Harry D. Clarke, 1927
  • Tài Liệu:
  • Pipebrook Choruses #117

Lời Anh

Fishers of Men
1. I will make you fishers of men
Fishers of Men
Fishers of Men
I will make you fishers of men
If you follow me
If you follow me
If you follow me
I will make you fishers of men
If you follow me
2. Hear Christ calling: Come unto Me!
Come unto Me!
Come unto Me!
Hear Christ calling: Come unto Me!
I will give you rest
I will give you rest
I will give you rest
Hear Christ calling: Come unto Me!
I will give you rest

Lời Việt

Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Đem bao tội nhân qui chân diệt tà
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Nếu ngươi phục tùng ta
Vực tội nhân gần xa
Lìa tay chúng ác ma
Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhân
Nếu ngươi phục tùng ta.

Tài Liệu Tham Khảo