Tôn Vinh Chân Thần

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Praise God, From Whom All Blessings Flow
  • Lời: Thomas Ken
  • Nhạc: Genevan Psalter - Thánh Ca Geneve (1551)

Lời Anh

Praise God, From Whom All Blessings Flow
Praise God, from Whom all blessings flow;
Praise Him, all creatures here below;
Praise Him above, ye heavenly host;
Praise Father, Son, and Holy Ghost.

Lời Việt

Tôn Vinh Chân Thần
Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối
Dưới đất chúng sinh sùng kính khắp nơi
Trời cao cũng chung khen ngợi Ba Ngôi
Chúa Cha cùng Con với Linh đời đời. A-men.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo