Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời - Đoản Ca

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
  • Lời: Khuyết Danh, 4th Century
  • Nhạc: H.W. Greatorex

Lời Việt

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Ôi, trong nhân gian, trên thiên đình
Hằng được tôn vinh duy Cha, Con với Thánh Linh
Nguyên Ba Ngôi từ trước không thay dời,
Hôm nay và đến muôn muôn đời
Vô biên vô giới! A-men, A-men.


Tài Liệu Tham Khảo