Tôi Mến Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tôi Mến Ngài
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tôi Mến Ngài
Jêsus ôi, tôi mến Ngài
Khiến lòng hân hoan nay
Lòng từ ái của Ngài cao thay
Tôi thật không thế phô bày.

Tài Liệu Tham Khảo