Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Only a Sinner
  • Tựa đề: Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu
  • Lời: James M. Gray, 1851-1935
  • Nhạc: Daniel Brink Towner, 1850-1919
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Only a Sinner
1. Naught have I gotten but what I received;
Grace hath bestowed it since I have believed;
Boasting excluded, pride I abase;
I’m only a sinner, saved by grace!
Refrain
Only a sinner, saved by grace!
Only a sinner, saved by grace!
This is my story, to God be the glory—
I’m only a sinner, saved by grace!
2. Once I was foolish, and sin ruled my heart,
Causing my footsteps from God to depart;
Jesus hath found me, happy my case;
I now am a sinner, saved by grace!
3. Tears unavailing, no merit had I;
Mercy had saved me, or else I must die;
Sin had alarmed me fearing God’s face;
But now I’m a sinner saved by grace!
4. Suffer a sinner whose heart overflows,
Loving his Savior to tell what he knows;
Once more to tell it would I embrace—
I’m only a sinner saved by grace!

Lời Việt

Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu
1. Muôn sự nay tôi có thảy do Chúa thiên thượng
Ngay từ khi tin Chúa phước ban xuống vô lượng
Khoe mình và kiêu hãnh kể dường bụi phấn
Chính tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân.
Điệp Khúc:
Tôi đây nguyên ác nhân nhờ ơn cứu
Này tôi nguyên ác nhân nhờ ơn cứu
Ấy chính gốc tích tôi, vinh thay danh Cha trên trời
Là tội nhân duy nhờ ân điển chuộc thôi!
2. Xưa nhiệt cuồng, ngu ngốc, tâm linh vốn hư hoại
Tôi lìa xa Chân Chúa bước theo lối lạc loài
Nay nhờ Jêsus kiếm, dắt đường trực tấn
Chính tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân.
3. Xưa lụy hồng tuôn chảy hết phương chữa tội mình
Duy nhờ ơn thương xót, nếu không chỉ chịu hình
Tôi sợ dung quang Chúa, bởi tội buộc vấn
Nhưng tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân.
4. Xin bạn vui cho phép kẻ tội Chúa yêu này
Đem tường trình bao nỗi mến yêu Chúa ngập đầy
Xin thừa nhận vui vẻ, hết lòng làm chứng
Ấy tôi nay được chuộc đây bởi hồng ân.

Tài Liệu Tham Khảo