Sự Sống Lại Và Sự Sống

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Giăng 11:25-26

25. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 26. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?

Tài Liệu