Sự Bình An

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: My Peace
  • Lời: Keith Roughledge
  • Nhạc: Keith Roughledge


Lời Anh

My Peace
1. My peace I give unto you,
It's a peace that the world cannot give,
It's a peace that the world cannot understand,
Peace to know, peace to live,
My peace I give unto you.
2. My joy I give unto you,
It's a joy that the world cannot give,
It's a joy that the world cannot understand,
Joy to know, joy to live,
My joy I give unto you.
3. My love I give unto you,
It's a love that the world cannot give,
It's a love that the world cannot understand,
Love to know, love to live,
My love I give unto you.

Lời Việt

Sự Bình An
1. Sự bình an mà ta ban cho tâm hồn
Là bình an mà trần gian luôn mong chờ
Lòng tươi vui lòng an ninh con tìm đâu trong đời?
Sống vui mừng, sống an hòa
Sự bình an ta ban cho lòng con.
2. Này tình yêu mà ta ban cho tâm hồn
Là tình yêu mà nhân gian luôn mong chờ
Lòng yêu thương lòng an khương con tìm đâu trong đời?
Mến thương người kính yêu Trời
Là tình yêu ta ban cho lòng con.

Tài Liệu Tham Khảo