Quyết Sống Cho Christ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Sống Cho Chúa
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Sống Cho Chúa
Quyết sống cho Christ,
Quyết sống cho Ngài,
Vì Ngài đã cứu linh hồn tôi;
Quyết sống cho Christ,
Quyết sống cho Ngài,
Vì Ngài đã cứu linh hồn rồi.

Tài Liệu Tham Khảo