Nhìn Xem Cứu Chúa Siêu Việt

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson

Lời Anh

Lời Việt

Nhìn Xem Cứu Chúa Siêu Việt
1. Thế giới tối tăm không hy vọng
Ánh sáng Chúa soi đem muôn hy vọng
Nhìn xem Cứu Chúa siêu việt
Thế giới mau tin nhận Ngài
Ngài ban sức ơn nhiều trong công việc ta.
Điệp Khúc:
Ngài đến với ai cô đơn đau buồn
Tình Chúa xóa tan bao đau thương lòng
Lời Giê-xu trong Kinh Thánh ủi an khi thử thách
Giúp ta luôn luôn vui mừng rao danh Ngài ra.
2. Nói với thế gian Chúa giáng trần
Nói với thế gian Giê-xu yêu người
Và mang khúc hát muôn đời
Khắp nơi ca vang vui mừng
Lòng ta hát đón Vua Giê-xu hạ sinh.
3. Giê-xu phá tan xích ô tội con người
Sức sống Chúa cho ai tin nơi Ngài
Toàn dân kết liên một lòng
Bởi linh năng Vua Giê-xu
Tình yêu Chúa hy sinh nơi Gô-gô-tha.

Tài Liệu Tham Khảo