Nguyện Theo Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguyện Theo Jesus
Lòng nguyện theo Jêsus.
Con quyết đi theo Ngài.
Jêsus yêu thương ơi,
Con quyết đi theo Ngài.
Lòng nguyện theo Jêsus,
Con quyết đi theo Ngài.
Con quyết không lui.
Nguyện theo Jêsus.

Tài Liệu Tham Khảo