Nguyện Theo Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Have Decided to Follow Jesus
  • Tựa đề: Nguyện Theo Jêsus
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

I Have Decided to Follow Jesus
1. I have decided to follow Jesus;
I have decided to follow Jesus;
I have decided to follow Jesus;
No turning back, no turning back.
2. Though I may wonder, I still will follow;
Though I may wonder, I still will follow;
Though I may wonder, I still will follow;
No turning back, no turning back.
3. The world behind me, the cross before me;
The world behind me, the cross before me;
The world behind me, the cross before me;
No turning back, no turning back.
4. Though none go with me, still I will follow;
Though none go with me, still I will follow;
Though none go with me, still I will follow;
No turning back, no turning back.
5. Will you decide now to follow Jesus?
Will you decide now to follow Jesus?
Will you decide now to follow Jesus?
No turning back, no turning back.

Lời Việt

Nguyện Theo Jêsus
1. Lòng này nguyện xin theo, tôi quyết đi bên Ngài
Vui đi tôi vui thay, theo Chúa Jêsus đây
Lòng này nguyện xin theo, tôi quyết đi bên Ngài
Không bước lui lại, nguyện không xoay lại
2. Thập tự tôi chăm theo, nhân thế tôi xa rời
Chăm chăm theo Jêsus, nhân thế tôi xa rời
Thập tự tôi chăm theo, nhân thế tôi xa rời
Không bước lui lại, nguyện không xoay lại
3. Dù đời không đi chung, tôi vẫn chỉ một lòng
Xin đi trong Jêsus, xin bước theo Jêsus
Dù đời không đi chung, tôi vẫn chỉ một lòng
Không bước lui lại, nguyện không xoay lại
4. Cuộc trần nay buông trôi, bên Chúa tôi không rời
Ô! Ha-lê-lu-gia, tay Chúa nắm tôi rồi
Cuộc trần nay buông trôi, bên Chúa tôi không rời
Không bước lui lại, nguyện không xoay lại.

Tài Liệu Tham Khảo