Ngươi Phải Trùng Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Ye Must Be Born Again
  • Tựa đề: Ngươi Phải Trùng Sinh
  • Lời: William T. Sleeper, 1877
  • Nhạc: George C. Stebbins, 1877
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Ye Must Be Born Again
1. A ruler once came to Jesus by night
To ask Him the way of salvation and light;
The Master made answer in words true and plain,
“Ye must be born again.”
Refrain
“Ye must be born again,
Ye must be born again,
I verily, verily, say unto thee,
Ye must be born again.”
2. Ye children of men, attend to the Word,
So solemnly uttered by Jesus the Lord;
And let not this message to you be in vain,
“Ye must be born again.”
3. O ye who would enter that glorious rest,
And sing with the ransomed the song of the blest,
The life everlasting if ye would obtain,
“Ye must be born again.”
4. A dear one in Heaven thy heart yearns to see,
At the beautiful gate may be watching for thee,
Then list to the note of this solemn refrain,
“Ye must be born again.”

Lời Việt

Ngươi Phải Trùng Sinh
1. Một đêm kia Ni-cô-đem đến thăm Jêsus
Hỏi Chúa có phương nào khả dĩ cứu linh hồn ru
Lời cao sâu Jêsus khoan thai đáp khuyên tường minh
Điệp Khúc:
“Quả thật ngươi nên trùng sinh!”
“Mau mau sanh lại hôm nay.”
“Kíp kíp phải trùng sinh ngay.”
Quả thật, quả thật, này là lời ngươi nên ghi nhớ
“Phải tái sinh ngay hiện giờ.”
2. Này ai ơi, mau mau cung kính nghe lời đây
Chính Chúa Jêsus truyền dạy đoan nghiêm chân thật thay
Lịnh Jêsus đinh ninh đây anh chớ xem thường khinh
3. Này ai mong lên nơi yên nghỉ tâm hồn, thân
Với những kẻ được chuộc chung trổi khúc ca hồng ân
Trường sinh tương lai anh mong vui hưởng nên tường minh
4. Người yêu anh nay trên thiên quốc trông chờ anh
Dưới đất đây anh cùng nôn nả sớm được phùng nghinh
Vậy, anh nên vui lưu tâm nghe hát khúc điệp thinh.


Tài Liệu Tham Khảo