Ngài Là Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Victory Song
  • Lời: Dale Garratt
  • Nhạc: Dale Garratt
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngài Là Chúa
Ngài là Chúa, Ðấng đã dựng nên vũ trụ,
Nhờ danh Chúa, ma quỉ ắt phải thối lui
Nương nhờ danh Chúa bước đi mạnh mẽ không thôi, Ngài là Vua!
Chúa Cha sẽ luôn đắc thắng huy hoàng
Lạy Chúa, hiển vinh rạng rỡ
Bính quyền dưới đất, trên trời thuộc Ngài
Ngài chiến thắng ma-quỉ bởi vì Ngài là

Tài Liệu Tham Khảo