Nào Bước Cùng Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nào Bước Cùng Jesus
Nào bước cùng Jêsus
Hằng ngày hằng giây phút
Dọc đường về thiên quốc
Nào bước cùng Jêsus
Nguyện đồng hành với Chúa suốt đời
Dù gặp hồi trời nắng hồng
Dù gặp hồi trời bão bùng
Hằng ngày hằng giây phút
Dọc đường về thiên quốc
Dù gặp hồi trời nắng hồng
Dù gặp hồi trời bão bùng
Nguyện đồng hành với Chúa suốt đời

Tài Liệu Tham Khảo