Mến Yêu Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Mến Yêu Jêsus
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Mến Yêu Jêsus
Mến yêu Jêsus đêm ngày
Càng yêu thiết tha từ nay
Yêu Ngài thành thật chan chứa
Lòng tôi từ nay xin hứa
Mến yêu Jêsus đêm ngày
Càng yêu thiết tha từ nay
Vì Chúa đã mến tôi đây.

Tài Liệu Tham Khảo