Luyện Lòng Con

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Change My Heart Oh God
  • Tựa đề: Luyện Lòng Con
  • Lời: Eddie Espinosa
  • Nhạc: Eddie Espinosa
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Change My Heart Oh God
Change my heart oh God
Make it ever true
Change my heart oh God
May I be like You
Change my heart oh God
Make it ever true
Change my heart oh God
May I be like You
You are the potter
I am the clay
Mold me and make me
This is what I pray
Change my heart oh God
Make it ever true
Change my heart oh God
May I be like You

Lời Việt

Luyện Lòng Con
Cầu xin Cha đổi lòng
Làm tâm linh trắng trong
Cầu xin Cha đổi lòng khiến con nên giống Ngài
Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài
Nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên
Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong
Cầu xin Cha đổi lòng khiến con nên giống Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo