Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lead, Kindly Light
  • Tựa đề: Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm
  • Lời: H. H. Newman, 1833
  • Nhạc: John B. Dykes, 1867
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lead, Kindly Light
1. Lead, kindly Light, amid th’encircling gloom, lead Thou me on!
The night is dark, and I am far from home; lead Thou me on!
Keep Thou my feet; I do not ask to see
The distant scene; one step enough for me.
2. I was not ever thus, nor prayed that Thou shouldst lead me on;
I loved to choose and see my path; but now lead Thou me on!
I loved the garish day, and, spite of fears,
Pride ruled my will. Remember not past years!
3. So long Thy power hath blest me, sure it still will lead me on.
O’er moor and fen, o’er crag and torrent, till the night is gone,
And with the morn those angel faces smile, which I
Have loved long since, and lost awhile!
4. Meantime, along the narrow rugged path, Thyself hast trod,
Lead, Savior, lead me home in childlike faith, home to my God.
To rest forever after earthly strife
In the calm light of everlasting life.


Lời Việt

Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm
1. Luồng thanh quang Chúa chiếu giữa đêm mịt canh trường
Xin hằng đưa tôi!
Hồi canh khuya vắng, lúc tôi xa nhà lạc đường
Dìu tôi Ngài ôi!
Xin đưa chân tôi, tôi không muốn cách xa nhà
Chỉ mong Jêsus đưa tôi một bước hồi gia.
2. Ngày xưa đâu có thiết tha đêm ngày xin Ngài
Đưa đường cho tôi
Vì hay cố chấp ý riêng nên lạc sai hoài
Vực tôi, Ngài ôi!
Bao phen ham mê vui chơi chẳng chút e ngừa
Ý tôi kiêu căng, mong Christ quên hẳn thời xưa.
3. Lòng tôi tin chắc phước ơn xưa hiện đương còn
Đưa đường cho tôi
Vượt qua nơi bẩn, lối eo, ao, đầm, suối, cồn
Kìa đêm tàn rồi
Ban mai trông nhau anh em chí thân tươi cười
Bấy lâu xa nhau, hôm nay gặp đây mừng vui.

Tài Liệu Tham Khảo