Lời Nguyện Cầu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Lời Nguyện Cầu
1. Lạy Jêsus xin cho con theo ý Chúa cả cuộc đời
Và dùng con để truyền rao danh Chúa ra.
Nguyền cung hiến cả đời con cho Ngài luôn xin vui nhận.
Lạy Jêsus con xin vâng theo Ngài thôi.
2. Lạy Jêsus xin cho con đi với Chúa suốt mọi đường
Cuộc đời con nguyện trọn dâng cho Chúa thôi.
Cầu xin Chúa hãy dùng con như bình không trong tay Ngài,
Dù nơi nao con cũng xin theo Ngài luôn.

Tài Liệu Tham Khảo