Lời Chúa.

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Thy Word
  • Lời: Amy Grant, Michael W. Smith
  • Nhạc: Amy Grant, Michael W. Smith
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Thy Word
1. When I feel afraid, think I've lost my way,
still You're there right beside me,
And nothing will I fear as long as You are near.
Please be near me to the end.
Refrain
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path
2. I will not forget Your love for me,
and yet my heart forerver is wandering,
Jesus be my guide and hold me to Your side,
and I will love You to the end.

Lời Việt

Lời Chúa
1. Nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối
Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày
Con sẽ không nao núng
Chúa luôn gần con mỗi bước
Nguyền xin đi gần con mãi mãi
Điệp Khúc:
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước
Chiếu vào lối đi cho con
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước
Chiếu vào lối đi cho con
2.Lòng hằng còn ghi nhớ
Chúa thương dìu con mỗi bước
Dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường
Jêsus xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc
Nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi


Tài Liệu Tham Khảo