Lạy Từ Phụ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O God, Great Father
  • Tựa đề: Lạy Từ Phụ
  • Lời: E. Embree Hoss, s. 1849
  • Nhạc: Peter C. Lutkin, s. 1858
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Lạy Từ Phụ
1. Lạy Từ Phụ, Chân Thần, Vua nhân ái
Rày chúng tôi đem con dâng trước Ngài
Mong nếm lời Cha đã hứa dịu êm
Quyết tin, cậy trông, yêu thương một niềm.
2. Ồ dầu trời đất này qua thay thảy
Lời hứa Cha muôn muôn thu vững hoài
Bao quát từ tiên tổ đến tự tôn
Giao ước Ngài muôn muôn năm hằng còn.
3. Nguyện nhậm lời xin, dùng ơn thăm viếng
Hồi chúng tôi đang chuyên tâm khẩn nguyện
Xin đoái nhìn con trẻ hiến Ngài đây
Nhân danh Jêsus cho con thuộc Ngài.
4. Nguyện Ngài nhận con nay trong ơn mới
Dùng Thánh Linh luôn chăn nuôi suốt đời
Đem sức toàn năng đưa suốt đường linh
Cho con vượt bao quanh co gập ghình.
5. Ngày mù mịt, xin Ngài luôn soi sáng
Dìu nó đi trong Kim ngôn suốt đàng
Xin giữ gìn cho đến hết đời nay
Cha đưa về thiên cung vui sum vầy.

Tài Liệu Tham Khảo