Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: My Faith Looks Up to Thee
  • Tựa đề: Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi
  • Lời: Ray Palmer (1808-1887), 1830
  • Tài Liệu:

Lời Anh

My Faith Looks Up to Thee
1. My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary, Savior divine!
Now hear me while I pray, take all my guilt away,
O let me from this day be wholly Thine!
2. May Thy rich grace impart
Strength to my fainting heart, my zeal inspire!
As Thou hast died for me, O may my love to Thee,
Pure warm, and changeless be, a living fire!
3. While life’s dark maze I tread,
And griefs around me spread, be Thou my Guide;
Bid darkness turn to day, wipe sorrow’s tears away,
Nor let me ever stray from Thee aside.
4. When ends life’s transient dream,
When death’s cold sullen stream over me roll;
Blest Savior, then in love, fear and distrust remove;
O bear me safe above, a ransomed soul!


Lời Việt

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi
1. Lòng tin ngó Chúa chẳng thôi
Gô-gô-tha, Chiên Con Trời
Thật là Chúa tôi
Xin nhậm lời tôi, Chúa ôi
Quăng mọi tội xa khỏi tôi
Quyết hiến cả thân, hồn này
Thuộc về Chúa hoài.
2. Nguyện xin Cứu Chúa giáng ân
Bồi nhược điểm, bổ tâm thần
Mong được phấn hưng
Xưa Ngài vì tôi, chết thay
Nay nguyện yêu thương Chúa đây
Thánh khiết cháy luôn không ngừng
Dường như lửa hừng.
3. Hồi tôi nếm lắm đắng cay
Đường đời rất tối tăm này
Mong Ngài dắt tay
Cho ngày thay đêm tối nay
Lau dòng lụy xưa ráo ngay
Chớ để bước tôi lạc loài
Lạc xa Chúa hoài.
4. Dầu khi bóng chết phủ tôi
Mộng trần thế sắp tan rồi
Lạnh lùng lắm ôi
Xin dùng tình yêu đuổi ngay
Kinh hoàng, hồ nghi khỏi đây
Giúp đỡ tôi lên trên trời
Vì Cha cứu rồi.

Tài Liệu Tham Khảo