Khúc Kim Cầm

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời Anh

Golden Harps Are Sounding
1. Golden harps are sounding, angels voices sing,
Pearly gates are opened, opened for the King;
Jesus, King of glory, Jesus, King of love,
Is gone up in triumph, to His throne above.
Refrain
All His suffering ended, joyfully we sing,
Jesus hath ascended! Glory to our King!
2. He Who came to save us, He Who bled and died,
Now is crowned with glory at His Father’s side.
From the grave arisen, nevermore to die;
Jesus, King of glory, is gone up on high.
3. Pleading for His children in that blessed place,
Calling them to glory, sending them His grace;
His bright home preparing, faithful ones, for you;
Jesus ever liveth, ever loveth, too.

Lời Việt

Khúc Kim Cầm
1. Réo rắt bấy khúc kim cầm, sứ thánh ca ly kỳ
Cửa ngọc kia mở toang rồi, rước Thánh Vương trị vì
Kìa, Christ Vua rất hiển vang, lòng từ ái chứa chan
Về trời ca khúc khải hoàn, được tiếp lên ngai vàng.
Điệp Khúc:
Cứu Chúa đã mãn công rồi
Chúng tôi vui tôn ngợi
Ngài hồi loan trên cõi trời
Thật hiển vinh muôn đời.
2. Đấng đã đến cứu muôn người, huyết đổ, tim tan tành
Đấng hiện đương khoác kim miện, ở bên Cha nhơn lành
Từ rày còn đâu đớn đau, đời đời sống hiển vinh
Jêsus Vua vinh hiển kia, từ đất lên thiên đình.
3. Chúa vẫn thế các con Ngài, khẩn Chúa Cha đêm ngày
Giúp bầy chiên những ơn lành, đến nơi vinh quang Ngài
Ngài dự bị thiên quốc cung, dành phần kẻ tín trung
Jêsus Christ Vua vĩnh tồn, Ngài mến ta vô cùng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo