Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Christ Receiveth Sinful Men
  • Lời: Erd­mann Neu­meis­ter
  • Nhạc: James McGranahan - The Gos­pel Male Choir (Cin­cin­na­ti, Ohio: The John Church Co., 1883)
  • Tài Liệu: Evan­gel­isch­er Nach­klang (Ham­burg, Ger­ma­ny: 1718).

Lời Anh

Christ Receiveth Sinful Men
Lời Anh: Emma F. Be­van - Dịch từ tiếng Đức
1. Sinners Jesus will receive;
Sound this word of grace to all
Who the heavenly pathway leave,
All who linger, all who fall.
Refrain:
Sing it o’er and over again;
Christ receiveth sinful men;
Make the message clear and plain:
Christ receiveth sinful men.
2. Come, and He will give you rest;
Trust Him, for His Word is plain;
He will take the sinfulest;
Christ receiveth sinful men.
3. Now my heart condemns me not,
Pure before the law I stand;
He who cleansed me from all spot,
Satisfied its last demand.
4. Christ receiveth sinful men,
Even me with all my sin;
Purged from every spot and stain,
Heaven with Him I enter in.

Lời Việt

Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân
1. Mọi tội nhân Chúa chờ tiếp ngay:
Là phước âm kíp rao đêm ngày;
Nào người xa bỏ đường chính minh,
Nào những kẻ hồn thân linh đinh.
Điệp Khúc:
Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi.
Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân,
Truyền ra khắp phước âm muôn đời
Jêsus Christ tiếp nghinh tội nhân.
2. Người nào tin chắc được thái an,
Kìa tiếng Chúa phán rất rõ ràng;
Dầu tội nhân khốn nạn đến đâu,
Ngài cứu do lòng từ rộng sâu.
3. Mọi tội nhân Chúa đều tiếp nghinh,
Dầu chính tôi với bao tội tình;
Được Jêsus rửa lòng trắng tinh,
Vào thánh quốc thật là hạnh vinh.

Tài Liệu Tham Khảo