Jesus Mau Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Thoro Harris
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Jesus Mau Đến
Trần thế tối tăm càng thêm ô tội.
Thế nhân càng điêu linh bể thẳm sâu,
Ngày Chúa tái lâm làm Vua đã gần,
Mau rao truyền danh Jêsus cùng khắp muôn dân.
Jêsus mau đến! Jêsus mau đến!
Vui mừng lòng trông mong Chúa tái lâm.
Hoặc đêm tăm tối hay ngày hừng đông tươi sáng,
Mau truyền danh Chúa ra mọi nơi.

Tài Liệu Tham Khảo