Jesus Không Thất Tín Đâu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Never Fails
  • Tựa đề: Jêsus Thất Tín Đâu
  • Lời: A. A. Luther, 1927
  • Nhạc: A. A. Luther, 1927
  • Tài Liệu: Điệp Khúc bài Jesus Never Fails

Lời Anh

Jesus Never Fails
Jesus never fails,
Jesus never fails,
Heav'n and earth may pass away,
But Jesus never fails.

Lời Việt

Jêsus Không Thất Tín Đâu
Jêsus thất tín đâu
Jêsus thất tín đâu
Trời đất qua nhưng Jêsus bất biến
Jêsus thất tín đâu.

Tài Liệu Tham Khảo