Jesus Gọi Ta

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Jesus Gọi Ta
1. Nghe Chúa kêu gọi mau bước ra khỏi nơi thế gian luân trầm.
Dâng hết thân hồn theo Chúa ngay, chờ chi mãi đi lạc loài.
Điệp Khúc:
Gánh lấy ách Ðấng Christ ngay từ đây, bao đau thương biến tan.
Ðến với suối nước sống cứu ân chân thật, nguồn vui vô biên.
2. Ai có tâm hồn đang bất an sống trong khổ đau đêm ngày.
Ðang tiếc cho thời gian cứ trôi mà chưa có hy vọng gì.
3. Nghe tiếng kêu từ nơi chí cao, ai ơi hãy mau quay về.
Mau lánh xa đường nguy khốn kia, về mau Jêsus đang chờ.

Tài Liệu Tham Khảo