Jesus Chắc Tái Lai

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: My Lord Will Come Some Day
  • Tựa đề: Jêsus Chắc Tái Lai
  • Lời: Alice E. Sherwood
  • Nhạc: C. Austin Miles, s. 1868
  • Tài Liệu:

Lời Anh

My Lord Will Come Some Day


Lời Việt

Jêsus Chắc Tái Lai
Vui bấy, nay mai Jêsus Christ chắc tái lai!
Nhờ hồng ân Ngài tôi ngắm mặt Ngài vui bấy!
Cứu Chúa tôi chắc tái lai.

Tài Liệu Tham Khảo