Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Is Tenderly Calling
  • Lời: Fanny J. Crossby
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta
1. Jêsus đang êm dịu gọi ta mau kíp đến,
Ðến mau giờ đây, đến ngay giờ đây.
Sao ta luôn xa lìa tình yêu thương vô đối,
Xa rồi xa cách đêm luôn ngày.
Điệp Khúc:
Chúa đang gọi anh. Chúa đang gọi anh.
Chúa đang kêu anh mau quay về,
Ngài hằng chờ anh kíp đến.
2. Jêsus luôn ban bình an cho ai kíp đến,
Ðến mau giờ đây, đến ngay giờ đây.
Mau đem bao đau buồn trao cho Chúa chí ái,
Jêsus quăng nó xa anh liền.
3. Jêsus nay đang đợi chờ anh mau kíp đến,
Chúa đang chờ anh, Chúa đang chờ anh.
Anh mau đem ô tội đặt nơi chân Cứu Chúa,
Xa lìa ngay chớ nương theo hoài.


Tài Liệu Tham Khảo