Hiệp Một Trong Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: In Christ There Is No East or West
  • Lời: Will­iam A. Dunk­er­ley (1852-1941) - Bút hiệu John Oxenham
  • Nhạc: Alexander R. Reinagle

Lời Anh

In Christ There Is No East or West
1. In Christ there is no East or West,
In Him no South or North;
But one great fellowship of love
Throughout the whole wide earth.
2. In Him shall true hearts everywhere
Their high communion find;
His service is the golden cord,
Close binding humankind.
3. Join hands, then, members of the faith,
Whatever your race may be!
Who serves my Father as His child
Is surely kin to me.
4. In Christ now meet both East and West,
In Him meet North and South;
All Christly souls are one in Him
Throughout the whole wide earth.


Lời Việt

Hiệp Một Trong Chúa
1. Trong Chúa không phân chia ra Đông Tây
Trong Ngài nào có Bắc Nam
Mọi dân cùng sống chung trong tin yêu
Hiệp kết nhau nên một thân.
2. Trong Chúa kết liên muôn dân khắp nơi
Những ai lòng trắng trong Ngài
Cùng phục sự Chúa nên dây thương yêu
Buộc kết ta nên một dân.
3. Này hỡi anh em dẫu ở nơi nào
Chúng ta cùng hãy nắm tay
Cùng phục sự Chúa Cha thương yêu ta
Làm chúng ta nên người thân.
4. Trong Chúa nay kết liên dân khắp nơi
Dẫu cho người Bắc kẻ Nam
Mọi dân dù ở nơi đâu tin Ngài
Hiệp kết nên chỉ một thân.

Tài Liệu Tham Khảo