Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Just Keep Trusting My Lord
  • Tựa đề: Tiến Bước Với Chúa
  • Lời: John Peterson
  • Nhạc: John Peterson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

I Just Keep Trusting My Lord
1. I just keep trusting my Lord as I walk a long
I just keep trusting my Lord and He gives a song
Though the storm clouds darken the sky o'er the heav'nly trail
I just keep trusting my Lord, He will never fail
He's a faithful friend, such a faithful friend
I can count on Him to the very end
Though the storm clouds darken the sky o'er the heav'nly trail
I just keep trusting my Lord, He will never fail
2. I just keep trusting my Lord on the narrow way
I just keep trusting my Lord as He leads each day
Though the road is weary at times and I'm sad and blue
I just keep trusting my Lord, He will se me through
He's a faithful guide, such a faithful guide
He is always there walking by my side
Though the road is weary at times and I'm sad and blue
I just keep trusting my Lord, He will se me through

Lời Việt

Tiến Bước Với Chúa
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, mỗi lối đi trên đời
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, với tiếng ca rộn vang
Dầu bầu trời mây ám với bóng tối, suốt lối đi trần gian
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay dời
Jêsus là bạn thân, sống mãi mãi với tôi.
Tôi không còn lo âu, khi tôi bước theo Ngài
Dầu bầu trời mây ám với bóng tối, Suốt lối đi trần gian
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Biết Chúa không thay dời.
2. Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, dẫu lối đi khổ nạn
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, cứ vững tin Ngài luôn
Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối, dẫu bước đi buồn đau
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời
Tôi không còn sợ chi, Chúa dẫn lối bước tôi
Qua bao đường gian nguy, Tâm tôi vẫn an bình
Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối, Dẫu bước đi buồn đau
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.

Tài Liệu Tham Khảo