Hạt Giống Phát Triển

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Mác 4:26-29

26. Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất; 27. người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. 28. Vì đất tự sanh ra hoa lợi: ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. 29. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.


Tài Liệu