Hãy Tin Nhận

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: D.W. Whittle
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hãy Tin Nhận
1. Kìa tin vui vang khắp cùng mọi người.
Từ nơi Chúa mà anh đã nghe.
Này anh ơi mau đến Jêsus liền.
Ngài mong tiếp rước anh vô nhà.
Điệp Khúc:
Nầy hãy mau mau, Nầy hãy mau mau,
Chạy đến Jêsus tin nhận ngay.
Nầy anh mau tin, Kíp tin Jêsus,
Thì anh sống thỏa vui muôn đời.
2. Kìa Jêsus đang muốn anh quay về.
Về ngay đi còn vơ vẫn chi.
Thần Linh kia soi sáng tâm anh liền.
Ngài mong ở với anh trọn đời.
3. Ðời anh mau dâng hết cho Jêsus.
Nhìn xem nơi dòng huyết thánh kia.
Chờ mong anh dâng tất sanh cho Ngài.
Này anh hỡi, kíp dâng cho Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo