Hãy Tin Jesus Christ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hãy Tin Jêsus Christ
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hãy Tin Jêsus Christ
Hãy tin Cứu Chúa Jêsus Christ
Hãy tin Cứu Chúa Jêsus Christ
Hãy tin Cứu Chúa Jêsus Christ
Chắc Chúa cứu chuộc ngay.

Tài Liệu Tham Khảo