Giờ Tôi Thấy Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc: David Wilson (1940)
  • Hòa âm: Noel Tredinmick
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Giờ Tôi Thấy Chúa
1. Giờ tôi thấy Chúa gánh muôn nhục hình,
Ðớn đau nhưng nào van xin
Bọn quân lính đóng mão gai cho Ngài,
Xúm quanh khôi hài chê bai.
Giờ tôi thấy Ngài thay nhân loài,
Thập giá chất trên bờ vai
Toàn thân đẩm máu, bước đi lao chao,
Tiến lên trên Gô-gô-tha.
Điệp Khúc:
Giờ nhìn Ngài vui lòng liều thân hy sinh,
Chúa chẳng trách chi bọn quân lính.
Chúng đóng đinh Ngài vào giá thập tự này
Nào chút tiếc thương khi hạ tay.
2. Giờ tôi thấy Chúa chết trên thập hình,
Giữa bao nhiêu lời miệt khinh.
Trời đang sáng chói bổng nhiên thay dời,
Tối tăm bao trùm muôn nơi.
Giờ tôi xem giáo nhọn xuyên hông Ngài,
Cùng đinh đóng nơi chân và tay.
Lòng tôi mới thấy xót xa vô hồi.
Chúa ôi! cũng vì tội tôi.


Tài Liệu Tham Khảo