Giê-xu Như Ánh Sao Mai

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus, Name Above All Names
  • Lời: Naida Hearn
  • Nhạc: Naida Hearn

Jesus, Name Above All Names

Jesus, name above all names
Beautiful Savior, glorious Lord.
Emmanuel, God is with us.
Blessed Redeemer, Living word.

Giê-xu Như Ánh Sao Mai

Giê-xu như ánh sao mai, sáng soi đời đau thương chìm sâu trong bóng đêm âm thầm.
Người thương yêu tôi, nghe tiếng kêu xin, thứ tha đời hư vong, sống vui bình an.

Tài Liệu Tham Khảo