Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Revive Us Again
  • Lời: Wm. P. Mackay
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Dức Dấy Chúng Tôi Hoài
1. Ngợi khen Cha thiêng liêng,
Hằng yêu thương tôi vô biên,
Ðành ban Jêsus chết thay,
Ðã sống sau thăng thiên.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jêsus,
Ha-lê-lu-gia! A-men;
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jêsus,
Dức dấy chúng tôi hoài.
2. Ngợi khen Cha cao sang,
Từng ban Thánh Linh chân quang,
Dạy Jêsus cho chúng tôi,
Ðuổi tối tăm tiêu tan.
3. Phục hưng tâm tôi luôn,
Cầu Cha ban ơn yêu thương,
Hằng nhen tâm tôi cháy thêm,
Tỏa ngát bao thiên hương.

Tài Liệu Tham Khảo