Dâng Hiến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Master of All
  • Lời: Jane Austin Boumgarden
  • Nhạc:

Lời Anh

Master of All
1. Master of all! Hear my call,
Take the life that I took from your hands long ago.
Refrain
Lord! Lord forgive me for ever thinking,
that what belongs to Thee, ever became mine.
Then He stepped in and asked me within
Who owned my life, and could I sacrifice?
What a sacrifice to give up a life
to a God who owns all!
2. We here on earth, from our birth,
Some how thought our lives we had bought.

Lời Việt

Dâng Hiến - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Lạy Thần Chí Tôn! Nghe lời khẩn xin,
Nguyện cuộc đời con đã mang, thuộc trọn quyền Vua quản cai.
Điệp Khúc:
Xin Cha yêu thương tha tội con, với những ý nghĩ sai lạc xưa,
Coi thân con đây như của riêng, mà thật đời con của Cha.
Rồi Ngài đến ngay trong cuộc đời của tôi,
và Ngài hỏi tôi: Đời con hy sinh cho ai?
Cuộc đời nầy đáng chi,
Xin Ngài hằng xót thương,
Nguyện hiến dâng trọn tất sanh.
2. Cuộc đời chúng ta do từ Chúa ban,
Cùng mọi việc quanh chúng ta, đừng vội vàng khoe sức riêng.

Tài Liệu Tham Khảo