Christ Chữa Bịnh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Thou to Whom the Sick and Dying
  • Tựa đề: Christ Chữa Bệnh
  • Lời: Godfrey Thring, 1823-1903
  • Nhạc: Charles E. Gounod, 1818-1893
  • Tài Liệu:
  • The Hymnal: General Convention of the Protestant Episcopal Church in the United States of America (1892)

Lời Anh

Thou to Whom the Sick and Dying
1. Thou to Whom the sick and dying
Ever came, nor came in vain,
Still with healing word replying
To the wearied cry of pain;
Hear us, Jesus, as we meet
Suppliants at Thy mercy-seat.
2. Every care, and every sorrow,
Be it great, or be it small,
Yesterday, to-day, to-morrow,
When, where'er it may befall,
Lay we humbly at Thy feet,
Suppliants at Thy mercy-seat.
3. Still the weary, sick and dying
Need a brother's, sister's care,
On Thy higher help relying
May we now their burden share,
Bringing all our offerings meet
Suppliants at Thy mercy-seat.
4. May each child of Thine be willing,
Willing both in hand and heart,
All the law of love fulfilling,
Ever comfort to impart,
Ever bringing offerings meet
Suppliant to Thy mercy-seat.
5. So may sickness, sin and sadness
To Thy healing virtue yield,
Till the sick and sad, in gladness,
Rescued, ransomed, cleansèd, healed,
One in Thee together meet,
Pardoned at Thy judgment-seat.


Lời Việt

Christ Chữa Bệnh
1. Ôi Christ, xưa biết bao bệnh nguy cùng
Kêu xin ơn Chúa đâu hoài công
Tiếng quyền phép Chúa nay vẫn ứng linh
Cùng ai khốn nguy cầu danh thánh
Nguyền nghe chúng tôi hiệp cung bái
Khẩn thiết nơi ngôi phước ân Ngài.
2. Ôi, bao nhiêu nỗi đau buồn lo phiền
Tuy to hay nhỏ, chung hoặc riêng
Dẫu là hôm qua, ngày nay, mai đây
Dầu cho xảy đến tại đây đấy
Quì ngay chúng tôi đồng cung bái
Khẩn thiết quanh ngôi phước ân Ngài.
3. Hôm nay bao kẻ đau gần qua đời
Trông anh em giúp khi tàn hơi
Ước nhờ sức tiếp trợ Chúa chúng tôi
Cùng ai đó gánh nặng phân phối
Nguyền dâng của lễ hiệp nghi mãi
Khẩn thiết nơi ngôi phước ân Ngài.
4. Hôm nay con Chúa tay nguyền như lòng
Xin Cha ban chúng tôi làm xong
Mỗi luật yêu thương của Đấng chí nhơn
Hầu an ủi những người đau đớn
Nguyền dâng của lễ hiệp nghi mãi
Khẩn thiết nơi ngôi phước ân Ngài.
5. Như kia đau ốm ô tội, ưu phiền
Lui ra ngay trước sức quyền thiêng
Đến hồi kẻ thống bi hóa thảnh thơi
Được ơn cứu, chữa lành thơ thới
Cùng chư thánh hát bài vô giá
Nhóm với nhau tại chốn thiên toà.


Tài Liệu Tham Khảo