Chứng Nhân Cho Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chứng Nhân Cho Jesus
Nhờ Chúa giúp tôi ngày hôm nay,
Ðem lời Jêsus dắt đưa thế nhân.
Nhiều anh em, bạn bè chết mất trong trần thế nơi bến mê.
Nhiều người đang còn say đắm thú trần
Mà không ai dẫn đưa đến Cha.
Nhờ Jêsus ban lòng yêu thương.
Tâm tôi chứng nhân suốt đời.

Tài Liệu Tham Khảo