Chốn Nương Thân

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: You Are My Hiding Place
  • Tựa đề: Chốn Nương Thân
  • Lời: Michael Ledner
  • Nhạc: Michael Ledner
  • Tài Liệu:

Lời Anh

You Are My Hiding Place
You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say
I am strong
In the strength of the Lord
You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You

Lời Việt

Chốn Nương Thân
Thật Chúa là chốn nương thân
Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn dẫu đời sống gian nan
Tâm hồn này nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa!
Vững tin vào Chúa luôn, Hỡi tâm hồn đớn đau
Hy vọng nơi Chúa ta, nơi sức thiêng!
Thật Chúa là chốn nương thân
Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn dẫu đời sống gian nan
Tâm hồn này nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa!
Vững tin vào Chúa luôn, Hỡi tâm hồn đớn đau
Hy vọng nơi Chúa ta, nơi sức thiêng!
Đặt niềm tin nơi Chúa!

Tài Liệu Tham Khảo