Chỉ Tin Nơi Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Come, Every Soul by Sin Oppressed/Only Trust Him
  • Lời: John H. Stockton (1869)
  • Nhạc: John H. Stockton (1869)
  • Tài Liệu: Sal­va­tion Mel­o­dies No. 1 (Phil­a­del­phia, Penn­syl­van­ia: Perk­in­pine & Hig­gins, 1874).

Lời Anh

Come, Every Soul by Sin Oppressed
1. Come, every soul by sin oppressed;
There’s mercy with the Lord,
And He will surely give you rest
By trusting in His Word.
Refrain
Only trust Him, only trust Him,
Only trust Him now;
He will save you, He will save you,
He will save you now.
2. For Jesus shed His precious blood
Rich blessings to bestow;
Plunge now into the crimson flood
That washes white as snow.
3. Yes, Jesus is the truth, the way,
That leads you into rest;
Believe in Him without delay
And you are fully blessed.
4. Come, then, and join this holy band,
And on to glory go
To dwell in that celestial land
Where joys immortal flow.
5. O Jesus, blessèd Jesus, dear,
I’m coming now to Thee;
Since Thou hast made the way so clear
And full salvation free.

Lời Việt

Chỉ Tin Nơi Ngài - Lời Việt: Nguyễn Châu Ân
1. Người tội nên vội quay bước bữa nay,
Tìm đến với Jêsus ngay,
Tin quyết Chúa đã thay anh lâm hình,
Lòng liền được Chúa tái sinh.
Điệp Khúc:
Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,
Đừng bê trễ rày mai;
Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,
Ngài vui cứu anh ngay.
2. Ngài đành dâng mình tuôn huyết báu ra,
Diệu pháp cứu rỗi hồn ta;
Kia, suối huyết báu mau mau gieo mình,
Lòng sạch như tuyết tinh anh.
3. Ngài là lẽ thật, sự sống, lối đi,
Dìu dắt đến chốn hồng ân;
Nên hãy kíp đến tin danh Jêsus,
Gội nhuần hạnh phước muôn thu.
4. Nguyền cùng gia nhập Hội Thánh hiển vinh,
Đồng tiến đến nơi diệu vinh,
Chung sống cảnh thú vui nơi thiên đàng,
Đời đời được phước hân hoan.

Tài Liệu Tham Khảo