Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
  • Lời: Ê-sai 53:6 / Paul E. Carlson
  • Nhạc: Paul E. Carlson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc mà Con Người đã đến
Chúa Jêsus đến, đặng tìm và cứu kẻ bị mất, là người bị mất linh hồn.

Tài Liệu Tham Khảo