Chúc Hôn Lễ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Da Ledte Fran Ved Almakts Bud
  • Tựa đề: Chúc Hôn Lễ
  • Lời: Dịch ra tiếng Việt, 1949
  • Nhạc: Philip Nicolai, 1599
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúc Hôn Lễ
1. Lạy Đấng xưa lập hôn lễ trước tiên
Cho Ê-va với A-đam kết duyên
Nguyện Chúa Chủ hôn trong giờ này
Nhìn xuống đôi bạn đang đứng trước đây
Đồng ra mắt Chúa, cúi xin ân ban
Nguyện xuống phước đôi bên vẹn toàn
Gái trai sánh vai, thắm tươi hòa hai
Trước sau nào sai, mến yêu lâu dài
Kết ước yêu nhau trăm năm duyên hài.
2. Kìa, lứa đôi nguyện ước trước Chúa Cha
Hằng vâng theo Chúa yêu nhau thiết tha
Nguyện cánh tay Cha ban ơn lành
Dạy dỗ đôi bạn ăn ở khiết thanh
Tình đẹp duyên thắm, sống vui trăm năm
Dường lửa đương nhen, trăng đương rằm
Thánh Linh huấn minh, tín trung, thuận trinh
Đúng theo lời Kinh, kính yêu vẹn tình
Đến lúc chung vui hôn diện thiên đình.

Tài Liệu Tham Khảo