Chúa Mang Thập Hình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chúa Mang Thập Hình
  • Lời: Mục sư Lê Đình Tươi (1942)
  • Nhạc: E. S. Lorenz (1901)

Lời Việt

Chúa Mang Thập Hình
1. Ôi Chúa Jesus đành mang thập hình,
Vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh,
Đem đức yêu thương, ban ơn hòa bình,
Ngợi khen Jesus, Chúa nhân lành.
Điệp Khúc:
Cứu người, Chúa vui mang thập hình,
Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh;
Chính tôi biết lấy chi đền bồi,
Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!
2. Ôi Chúa chí tôn vì sao hạ mình,
Đau khổ không nao, nhục nhã xem khinh,
Thập giá xưa kia vui dâng mạng vàng,
Vì chuộc tôi đây huyết tuôn tràn.
3. Do huyết Chúa tuôn lòng tôi sạch ròng,
Dạn dĩ đến nơi hạnh phúc vô song,
Tôi hiến thân, linh cho Jesus hoài,
Truyền danh tôn vinh, cứu nhân loại.

Tài Liệu Tham Khảo