Ca Vang Lên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Will Sing of the Goodness of the Lord
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ca Vang Lên
Ca vang lên vì Chúa ban cho ta niềm vui, suốt tháng năm
Hoan ca, tôn vinh tình yêu thương của Vua hiển vinh,
Chúa đáng được khen ngợi
Cùng nhau ca, vì sự thương xót của Vua Trời
Cùng nhau ca, cùng ngợi khen Chúa ta!

Tài Liệu Tham Khảo