Cứu Chúa Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: My Redeemer
  • Nhạc: James McGranahan (1840-1907)

Lời Anh

My Redeemer
I will sing of my Redeemer,
And His wondrous love to me;
On the cruel cross He suffered,
From the curse to set me free.
Refrain:
Sing, oh, sing, of my Redeemer,
With His blood, He purchased me;
On the cross, He sealed my pardon,
Paid the debt, and made me free.
I will tell the wondrous story,
How my lost estate to save,
In His boundless love and mercy,
He the ransom freely gave.
I will praise my dear Redeemer,
His triumphant pow’r I’ll tell,
How the victory He giveth
Over sin, and death, and hell.
I will sing of my Redeemer,
And His heav’nly love to me;
He from death to life hath brought me,
Son of God with Him to be.

Lời Việt

Cứu Chúa Tôi
1. Tình tôi vui vẻ bấy, biết Con Trời Jêsus
Lòng nhân yêu mến, trải đến muôn ngàn thu
Lòng tôi vui thỏa mãi, Chúa chăn hồn linh tôi
Là bạn yêu thương, không để tôi mồ côi.
Điệp Khúc:
Nay ta nên hát, khúc cầm thanh nhã ca
Mừng thay Chúa Cha, sai Con Ngài lâm thế
Thần nhân giao tế, nẻo đường linh mở ra
Từ tâm bác ái, cứu linh diệt tà.
2. Ngày xưa tôi lẫn trí, hết phương ngồi khoanh tay
Trời cao thăm thẳm, có cánh đâu mà bay
Ngày nay tôi khỏi chết, sống đây là Jêsus
Hồn được an ninh, vui vẻ muôn ngàn thu.
3. Từ Jêsus giáng thế thắng hơn quyền yêu ma
Vì thương yêu phải đổ huyết trong lòng ra
Ngài ban ân điển lớn, cứu linh hồn cho ta
Trần tội buông tha, theo dõi Chân Thần tôi.

Tài Liệu Tham Khảo