Cùng Quỳ Bên Chân Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Let Us Break Bread Together
  • Lời: American Folk Hymn
  • Nhạc: American Folk Hymn

Lời Anh

Let Us Break Bread Together
1. Let us break bread together on our knees.
Let us break bred together on our knees.
Refrain:
When I fall on my knees with my face to the rising sun,
O Lord, have mercy on me.
2. Let us drink wine together on our knees.
Let us drink wine together on our knees.
3. Let us praise God together on our knees.
Let us praise God together on our knees.

Lời Việt

Cùng Quì Bên Chân Chúa

1. Cùng quì bên nơi bệ chân Chúa ta chung lòng
Cùng dự chung trong một thân Chúa đã vỡ tan
Nguyện quì nơi chân Giê-xu
Hướng tâm này lên nơi Cha yêu thương
Chúa ôi, xin Ngài thứ tha tội.
2. Cùng dự chung trong dòng huyết báu Chúa đổ ra
Lòng nguyện khiêm cung quì bên Chúa Đấng chết thay
Nguyện quì nơi chân Giê-xu
Hướng tâm này lên nơi Cha yêu thương
Chúa ôi, xin Ngài thứ tha tội.
3. Cùng hiệp chung trong tình yêu Chúa ta hoan ca
Lòng nguyện dâng lên lời tụng tán Cứu Chúa ta
Nguyện quì nơi chân Giê-xu
Hướng tâm này lên nơi Cha yêu thương
Chúa ôi, xin Ngài thứ tha tội.

Tài Liệu Tham Khảo